For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
 1. Alleen een volledige en correct ingevulde aanmelding wordt in behandeling genomen.
 2. U kunt zich inschrijven per 1 september of per 1 februari.
 3. Het cursusgeld wordt per academisch jaar vastgesteld. Voor inschrijving per september 2022 of februari 2023 geldt het volgende: voor studiejaar 1 bedraagt het cursusgeld € 11.450 plus € 250 inschrijfkosten; voor studiejaar 2 bedraagt het cursusgeld € 11.450 plus € 250 inschrijfkosten; vanaf studiejaar 3 en verder wordt telkens € 2.500 per semester gefactureerd. Wanneer u zich heeft ingeschreven per september wordt een cursusjaar gefactureerd van september t/m augustus. Wanneer u zich heeft ingeschreven per februari wordt een cursusjaar gefactureerd van februari t/m januari.  
 4. Register Accountants die zich inschrijven voor september 2022 voor het verkorte EMFC-programma van ruim 1 jaar betalen € 14.500 cursusgeld plus € 250 inschrijfgeld voor de opleiding. Hierna wordt telkens  € 2.500 per semester in rekening gebracht.
 5. Voor het verschuldigde cursusgeld ontvangt u jaarlijks een factuur (automatische incasso behoort niet tot de mogelijkheden). Register Accountants  ontvangen in één keer een factuur voor 1,5 jaar. Er wordt geen BTW op onderwijs geheven. Genoemde bedragen zijn exclusief studiemateriaal.
 6. Uw inschrijving voor de opleiding is definitief, wanneer u aan de toelatingseisen voldoet en wanneer u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.
 7. U bent cursusgeld verschuldigd na toelating. Mocht na toelating blijken dat u bent toegelaten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wordt de inschrijving met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Er vindt in beginsel geen restitutie plaats van eventueel reeds betaalde cursusgelden en de betalingsverplichting blijft staan.
 8. Voor het cursusgeld ontvang u jaarlijks een factuur met uitzondering van Register Accountants die in één keer een factuur voor het gehele verkorte programma ontvangen. Het bedrag kunt u desgewenst in termijnen voldoen. 
 9. Deze inschrijving geldt voor de duur van de gehele opleiding en wordt automatisch jaarlijks verlengd totdat u afstudeert of opzegt.
 10. Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
 11. U kunt de inschrijving tijdelijk stopzetten (‘bevriezen’) in geval van overmacht. Dit kan alleen op advies van de studieadviseur.
 12. U kunt de inschrijving jaarlijks kosteloos opzeggen of annuleren tot maximaal één maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar.
 13. Indien de annulering of opzegging wordt ontvangen binnen 1 maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar, bent u € 1000,- aan administratiekosten verschuldigd.
 14. Indien de annulering of opzegging wordt ontvangen na aanvang van het collegejaar, bent u het cursusgeld verschuldigd voor het gehele collegejaar.
 15. Voor eventueel weg te werken deficiëntievakken dient u zich apart in te schrijven. Inschrijving hiervoor valt niet onder deze inschrijfvoorwaarden.
 16. De betalingstermijn voor het cursusgeld is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien niet voldaan wordt aan deze betalingstermijn, behoudt UvA zich het recht voor de incasso over te dragen aan een incassobureau. De additionele kosten hiervoor komen voor uw rekening.
 17. Het diploma wordt alleen verstrekt wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 18. U, de student, blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van het cursusgeld, ongeacht de afspraken die u gemaakt heeft met uw werkgever of derden.
 19. Op uw inschrijving is het Onderwijs- en Examenreglement 2022-2023 van toepassing. Dit reglement staat op de website van de opleiding. Bij het insturen van de inschrijving heeft u kennis genomen van dit reglement.
 20. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de Amsterdam Business School zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De ingeschreven studenten ontvangen hier uiterlijk één maand voor aanvang schriftelijk bericht van. Betaalde cursusgelden worden in dit geval volledig gerestitueerd, zonder dat er recht is op schadevergoeding in welke vorm dan ook.