For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
MBA in Healthcare Management

Curriculum

Het curriculum van de parttime MBA in Healthcare Management belicht alle facetten die een rol spelen bij effectief management in de zorg. Je vergroot niet alleen je kennis van wat er nu en straks speelt in de zorg, maar ontwikkelt ook vaardigheden die je nodig hebt om slim met deze uitdagingen om te gaan.

Curriculum MBA in Healthcare Management

Het curriculum bestaat uit algemene managementvakken en vakken die gericht zijn op de gezondheidszorg. Literatuur en documentatie zijn hoofdzakelijk in het Engels, maar tijdens de colleges en workshops wordt Nederlands gesproken.

De volgende vakken komen aan bod.

 • Financial Accounting

  Ook in de gezondheidssector leggen organisaties verantwoording af door hun activiteiten in financiële termen uit te leggen.

  Na afronding van dit vak:

  • stel je eenvoudige financiële overzichten op en kun je complexe financiële overzichten interpreteren;
  • begrijp je kostenallocatiemechanismen en pas je deze toe;
  • weet je hoe je budgetteringsprocessen beschrijft en budgetten toelicht;
  • begrijp je performance management.
 • Change Management

  Het managen van een verandering hoort bij de verantwoordelijkheid van een manager. Je krijgt inzicht in de relevante theorie en praktijk van verandermanagement.

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je de sterktes en zwaktes van de verschillende theorieën over change management en hun relevantie in verschillende contexten;
  • ken je de voornaamste succes- en faalfactoren van complexe veranderingsinitiatieven;
  • kun je de belangrijkste elementen voor het diagnosticeren, ontwerpen en implementeren van verandering toepassen.
 • External Environment of Healthcare Organisations

  Ziekenhuizen, verzekeraars en de politiek hebben invloed op de praktijk van de zorg. Je krijgt inzicht in de rol van alle spelers in het veld en leert de Nederlandse markt te doorgronden.

  Na afronding van dit vak:

  • ken je de rol van verschillende spelers in het Nederlandse zorgstelsel;
  • heb je een duidelijk beeld van de kosten en baten van de gezondheidszorg;
  • ontwikkel je een visie op de veranderingen die nodig zijn in de Nederlandse gezondheidszorg en op je eigen rol bij de realisering van deze veranderingen;
  • analyseer en evalueer je academisch onderzoek in gezondheidssystemen.
 • Amsterdam Leadership Programme

  Je bekijkt jouw eigen leer- en werkstijl om erachter te komen welke manier van leidinggeven bij je past.

  Na afronding van dit vak:

  • herken je jouw persoonlijke stijl als professional, manager of leider;
  • begrijp je hoe jouw persoonlijke stijl individueel en in een groep bijdraagt aan de strategische context;
  • weet je stap voor stap je persoonlijke stijl te verbeteren;
  • integreer je je persoonlijke leiderschapsstijl met andere onderwerpen binnen de opleiding.
 • Ethics & Sustainability in Healthcare

  Ethische besluitvorming speelt een steeds grotere rol in organisaties, ook binnen de gezondheidssector.

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je ethische theorieën en besluitvormingsmodellen. Je kunt deze evalueren en bekritiseren.
  • kun je reflecteren op de huidige besluitvorming richting stakeholders. Je weet ook hoe je deze kunt verbeteren.
  • kun je toonaangevende concepten en theorieën op het gebied van verantwoord ondernemen en duurzaamheid uitleggen, bediscussiëren en bekritiseren.
  • kun je complexe internationale en lokale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de zorg op een creatieve en empirische manier analyseren. Daarnaast kun je de geleerde concepten toepassen binnen sociale problemen waar je organisatie mee te maken krijgt.
 • Management Skills

  Dit vak bestaat uit 3 workshops: Policy & Academic Writing, Crisis Management & Healthcare Law.

  Als manager heb je naast de nodige kennis over een breed scala aan vakgebieden ook managementvaardigheden nodig. Je leert deze vaardigheden op verschillende posities en in diverse lagen binnen de organisatie toe te passen.

  Na afronding van dit vak:

  • herken je een crisissituatie en weet je hoe je hierin effectief handelt;
  • zie je in wanneer managers bij hun handelen juridische aspecten moeten betrekken;
  • kun je heldere (beleids)teksten schrijven.
 • Process Improvement in Healthcare

  Een organisatie leiden betekent continu kijken waar het beter kan. Je doet professionele vaardigheden op om veranderingen aan te pakken.

  Na afronding van dit vak:

  • kun je bedrijfsverbeteringen beheren en omgaan met het politieke krachtenveld waarin dergelijke projecten plaatsvinden;
  • los je problemen efficiënt en rationeel op en doe je besluitanalyses;
  • pas je veelgebruikte kwantitatieve analyse-en besluitvormingstechnieken toe;
  • pas je de principes van Lean Six Sigma toe.
 • Quantitative Methods

  Voor goede beslissingen heb je goede informatie nodig. Ook moet je de juiste informatie uit statistieken kunnen filteren. Je leert de meest voorkomende statistische concepten en technieken op het gebied van management en in de zorg kennen.

  Na afronding van dit vak:

  • kun je verschillende basistechnieken van statistiek toepassen, presenteren en interpreteren;
  • begrijp je de basisprincipes van ANOVA, regressieanalyse en de Chi-square test en weet je wanneer je deze testen kunt gebruiken;
  • begrijp je de principes van Analysis of Experiments en hoe je een experiment opzet met factorial design;
  • weet je hoe je problemen in ongeplande, oude datasets kunt identificeren en oplossen;
  • pas je statistische procescontrole toe.
 • Marketing Strategy

  Hoe zorg je als organisatie voor klantwaarde? Je verdiept je in marketing, customer journeys en doelgroepanalyse.

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je het bereik en de complexiteit van marketingstrategieën en - processen;
  • heb je een geïntegreerd perspectief op marketing en strategie op bedrijfsniveau;
  • bekijk je de rol van bedrijfsinnovatie theoretisch en empirisch;
  • vertaal je perspectieven van andere industrieën naar de gezondheidszorg.
 • Leading People Strategically

  Je leert hoe je teams en individuen motiveert en inspireert. Je krijgt inzicht in hoe je individuen en groepen kunt leiden om organisatorische problemen effectief op te lossen en prestaties op lange termijn te maximaliseren.

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je belangrijke theorieën, kaders en onderzoeksgegevens met betrekking tot het efficiënt leiden en managen van mensen;
  • kun je deze theorieën, kaders en onderzoeksresultaten toepassen op mens-gerelateerde bedrijfsproblemen;
  • gebruik je deze theorieën, kaders en onderzoeksresultaten om de effectiviteit van leiderschap en management in organisaties te verbeteren.
 • The Executive Process

  Je verdiept je in de taken en verantwoordelijkheden van de CEO en de Raad van Bestuur en de instrumenten die ze kunnen inzetten. Je legt een basis om zelf een effectieve manager te zijn.

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je het verschil tussen resultaatgericht management en budgetgestuurde strategie-uitvoering;
  • weet je hoe je gespecialiseerde medische afdelingen kunt integreren om tot een patiëntgerichte aanpak te komen;
  • herken en begrijp je het verschil tussen de disease focused en de asset focused benadering in zorginstellingen;
  • ken je het verschil tussen een information based organisatie en een command-control organisatie;
  • begrijp je het concept van information-based empowerment bij verantwoordelijkheidsproblemen;
 • Strategy

  Wat moet de strategie zijn voor complexe organisaties met meerdere onderdelen om meer waarde te creëren dan de som der delen? Met deze vraag als uitgangspunt verbeter je je probleemoplossende vaardigheden en strategisch denkvermogen.

  Na afronding van dit vak:

  • heb je inzicht in de vele, vaak tegenstrijdige theorieën over bedrijfsstrategie en de aannames, mogelijkheden en beperkingen van elke theorie;
  • kun je strategische kwesties definiëren en kritisch reflecteren op bestaande theorieën;
  • ontwikkel of combineer je creatieve theorieën;
  • pak je uitdagende paradigma’s op bedrijfs-, industrie- of nationaal niveau aan.
 • Data Analytics in Healthcare

  Operations and Supply Chain Management (OSCM) heeft alles te maken met de kwaliteit en kosten van een bedrijfsproces. Data analytics kan hierbij worden gebruiken om processen te verbeteren.

  Na afronding van het vak:

  • begrijp je het belang van OSCM en van de noodzaak van een geïntegreerde visie op OSCM in een organisatie.
  • begrijp je hoe OSCM gelinkt is met andere organisatiegebieden.
  • kun je tools en technieken gebruiken binnen OSCM-omgevingen.
  • kun je problemen die zich voordoen binnen OSCM identificeren, analyseren en oplossen.
  • begrijp je het belang van data-analyse voor procesverbeteringen. Ook ken je de vereisten voor de implementatie van data-analyse binnen organisaties.
 • Valuation

  Je maakt je de basis van budgetbeheer en kostenramingen eigen. En je gaat tools gebruiken die jou grip geven op de financiën van je organisatie.

  Na afronding van dit vak:

  • snap je begrippen als tijdswaarde van geld, arbitrage, CAPM (Capital Asset Pricing Model) en NPV (Net Present Value) en pas je deze toe bij de evaluatie van kapitaalbegrotingsbeslissingen en bedrijfswaardering;
  • kun je reflecteren op de beperkingen van de NPV-benadering;
  • analyseer, rapporteer en evalueer je business cases over waardering, kapitaalbegroting en kapitaalstructuur;
  • bereken je de juiste WACC (Weighted Average Cost of Capital) voor kapitaalbegrotingsbeslissingen.
 • Quality & Safety Management

  Zorgen voor kwaliteit van zorg en veiligheid is een taak van iedereen die in de zorg werkt. Zorg is complex en de kwaliteit vraagt om een integrale aanpak. Het managen van kwaliteit en veiligheid is de eerste verantwoordelijkheid van een leidinggevende. 

  Na afronding van dit vak:

  • begrijp je relevante kwaliteitstools en – principes en kan je ze toepassen;
  • kan je prestaties op de kwaliteit van de zorg analyseren, beoordelen en evalueren;
  • kan je maatregelen ter verbetering van het kwaliteitsbeleid en -systeem aandragen.
 • Organisation Design & Governance

  Om  de zorg te verbeteren zijn hard - en soft skills nodig. Theoretisch begrip en praktische kennis moeten samengaan om problemen op te lossen en begaanbare paden van implementatie te kunnen schetsen. De organisatie en dus ook de uitdagingen voor  de gezondheidszorg, ligt op meerdere niveaus; op het niveau van de samenleving (de rol van de staat, regelgeving), op regionaal niveau (multidisciplinaire samenwerking), op het niveau van individuele instellingen (governance) en op operationeel niveau (uitvoering organisatie en klinische processen). Alle niveaus zijn nodig om verbeteringen in de gezondheidszorg mogelijk te maken en om innovaties in de zorg productief te laten zijn. 

  Na afronding van dit vak:

  • ben je in staat om een probleem in de organisatiestructuur te herkennen;
  • begrijp je het verschil tussen conventionele benaderingen van organisatiedesign en de hedendaagse toepassingen, incl. wat voor bestuur en organisatie er nodig is om innovatie in de zorg te vergemakkelijken;
  • kan je een probleem op verschillende niveau’s benoemen en de interactie tussen de verschillende organisatie lagen begrijpen;
  • ben je in staat de dimensies van een organisatieontwerp te begrijpen en hoe je participatie; conceptualisatie en besluitvorming kan organiseren.
 • Finance of Healthcare

  In de zorg zijn de bestuurlijke uitdagingen groot. Om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg wordt al een aantal jaren stevig ingezet op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Dit stelt hoge eisen aan samenwerking tussen zorgaanbieders, maar de bekostigingssystemen zijn hierop niet ingericht. Onzekerheden over de bekostiging en de druk op de exploitatie door de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor financiële onzekerheden bij zorgaanbieders. Dit leidt tot terughoudendheid om te investeren, terwijl juist nu investeringen in innovatie, digitalisering en duurzaamheid nodig zijn.

  Na afronding van dit vak:

  • heb je inzicht in de werking van het Nederlandse zorgstelsel vanuit bekostiging en betaalbaarheid;
  • ben je bekend met de belangrijkste publieke en private partijen in het zorgdomein, hun rol en relevante terminologie;
  • ben je een goede sparringpartner voor controllers, CFO’s en accountants in de zorg over kansen, trends, uitdagingen en risico’s;
  • kan je met de Finance professionals investeringsplannen en business cases van een zorginstelling beoordelen.
 • International Study Trip

  Je gaat de dialoog aan met medewerkers van organisaties binnen en buiten de gezondheidszorg. Zo krijg je inzicht in de onderwerpen die je tijdens je studie tegen bent gekomen.

  Het doel van deze reis is:

  • Lean Six Sigma als managementsysteem uit eerste hand zien en ervaren;
  • praten met en leren van mensen die in een Lean-organisatie werken;
  • inzicht krijgen in de bijzonderheden van de verschillende rollen in een Lean-omgeving; 
  • identificeren van verschillende Lean-tools, -systemen en -principes en hoe je deze kunt toepassen.
 • In-Company project

  Je kiest binnen je eigen organisatie een thema of vraagstuk en gaat op zoek naar de oplossing.

  Met dit project leer je:

  • een probleem te structureren en systematisch te benaderen;
  • gegevens te verzamelen en te analyseren;
  • een keuze te maken tussen verschillende technieken en methoden en de juiste toe te passen;
  • inzicht te krijgen in de dynamiek van politieke ‘give-and-take’ en menselijke interactie;
  • organisatorische veranderingen te bewerkstelligen en projecten te beheren.

Op zoek naar uitgebreidere informatie over de vakken?

Contact

Heb je vragen over de MBA in Healthcare Management?