For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Programmes

Aanmelden

Contractonderwijs Economie & Bedrijfskunde

Via Contractonderwijs Economie & Bedrijfskunde kunt u zich aanmelden voor vakken uit het reguliere bachelor-en masteronderwijs van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hieronder vindt u verdere informatie over het aanmeldproces.

Classroom MBA

Ingangseisen

Studenten mogen een of meerdere vakken volgen uit het reguliere onderwijsprogramma van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) indien zij:

  • minimaal in het bezit zijn van een VWO diploma (voor eerstejaars vakken) en/of een HBO diploma (voor hogerejaars bachelorvakken);
  • voldoen aan eventuele vakspecifieke ingangseisen indien deze staan vermeld in de onderstaande digitale studiegids.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de student om te controleren of aan de ingangseisen van een vak wordt voldaan. Indien na inschrijving blijkt dat er niet wordt voldaan, dan zal er in geen geval restitutie plaatsvinden.

NB

Voor vakken uit het masterprogamma Econometrics geldt als extra ingangseis dat er expliciet toestemming is vereist van de vakdocent om het vak te mogen volgen. Het bewijs van toestemming dient u tezamen met uw inschrijfformulier op te sturen.

Vakaanbod en roosteroverzicht

Informatie over alle vakken die door de FEB worden aangeboden alsmede de ingangseisen per vak, staan vermeld in de universitaire studiegids. Zie onderstaande link.

In de jaarindeling kunt u zien in welke periode onderwijs, tentamens en hertentamens zijn gepland. Er is een academische jaarkalender  voor zowel bachelor- als masteronderwijs; hieronder vindt u de kalenders van de FEB voor collegejaar 2018-2019.

Via de link naar de roostersite van de UvA kunt u een overzicht raadplegen van specifieke college- en tentamendata, tijden en locaties. In het rooster kunt u op vakcode of op vaknaam zoeken.

Digitale Studiegids

Rooster

Academische jaarkalenders 2018-2019

Kosten 2018-2019

De kosten van het onderwijs zijn berekend naar het aantal te behalen European Credits. Het tarief voor collegejaar 2018-2019 bedraagt € 200,- per credit – inclusief tentamengeld. Voorbeeld: een vak van 6 credits kost € 1200,-.

Inschrijfformulier

Deadline inschrijven

Middels het onderstaande inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de vakken die in collegejaar 2018-2019 aan de FEB worden aangeboden. Gelieve het inschrijfformulier per e-mail te versturen naar ceb-abs@uva.nl. Uw inschrijving wordt tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het onderwijs van het betreffende vak in behandeling genomen. Na deze periode is het niet meer mogelijk om uw inschrijving te verwerken.  Als u reeds een UvA studentnummer heeft, dan is het van belang dit op het formulier te vermelden.

Werkgroep vermelden

Op het inschrijfformulier dient u aan te geven aan welke werkgroep u wilt deelnemen. Indien de werkgroep van uw keuze vol zit, dan wordt u voor een andere groep aangemeld. Als er geen plek meer is in een van de werkgroepen van het vak van uw keuze, dan wordt uw inschrijving voor het desbetreffende vak ongedaan gemaakt en krijgt u eventueel betaald cursusgeld gerestitueerd. Op de roostersite vindt u een overzicht van het aantal werkgroepen per vak.

Automatische aanmelding (her)tentamens

Wanneer u zich inschrijft voor een vak wordt u tevens automatisch aangemeld voor het tentamen en een eventueel hertentamen.

Na inschrijving krijgt u binnen enkele weken een mail met daarin uw UvAnetID en een link om uw collegekaart aan te vragen. Deze kaart dient als legitimatiebewijs tijdens het (her)tentamen. 

Geldigheidsduur inschrijving

Uw inschrijving heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 collegejaar en geeft u het recht tot het volgen van één collegereeks, één  tentamen en eventueel één herkansing.

Inschrijfformulier Contractonderwijs Economie & Bedrijfskunde 2018-2019

Schakelprogramma middels contractonderwijs afmaken

Studenten die hun schakelprogramma Accountancy & Control of Fiscale Economie nog niet hebben afgerond of die extra vakken dienen te volgen buiten het standaard programma, hebben de mogelijkheid om via CEB deze vakken te behalen. Zij kunnen zich middels het inschrijfformulier aanmelden onder duidelijke vermelding van hun UvA studentnummer.

Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk. Indien de colleges van het betreffende vak nog niet zijn begonnen, wordt er bij afmelding 100 euro van het cursusgeld in rekening gebracht. Na aanvang van het onderwijs vindt er geen restitutie plaats en worden de totale kosten van het cursusgeld in rekening gebracht.