For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Meld je aan

Wat heb je nodig?

Lees allereerst de Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden goed door.

Voor het aanmelden heb je de volgende documenten nodig:

 • Scan van je geldige paspoort of ID-bewijs;
 • Scan van je Master of doctoraaldiploma en bijbehorende cijferlijst;
 • Scan van je AEMAS UvA-certificaat en bijbehorende cijferlijst;

Je MSc diploma en/of AEMAS certificaat nog niet in je bezit? Voeg dan alleen je laatst behaalde (BSc) diploma en cijferlijst bij.

Als het instroomadvies positief is, ontvang je een uitnodiging om je in te schrijven voor de opleiding. 

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden Postmaster Actuarial Practice Cycle

 1. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
 2. Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor de instroom in de APC per 1 september 2020 bedraagt het cursusgeld € 16.000,- voor het 1-jarig traject. Besluit je om het 2-jarig traject te volgen dan bedraagt het cursusgeld € 20.000 en € 1.500,- per te herkansen module.
 3. Voor het verschuldigde cursusgeld ontvangt u jaarlijks een factuur. Er wordt geen BTW op onderwijs geheven. Genoemde bedragen zijn exclusief studiemateriaal.
 4. Uw inschrijving voor de opleiding is definitief, wanneer u aan de toelatingseisen voldoet en wanneer de toelating door de opleidingsdirecteur is goedgekeurd en u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.
 5. U bent cursusgeld verschuldigd na toelating. Mocht na toelating blijken dat u bent toegelaten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan wordt de inschrijving met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Er vindt in beginsel geen restitutie plaats van eventueel reeds betaalde cursusgelden en de betalingsverplichting blijft staan.
 6. Het cursusgeld kunt u desgewenst in termijnen voldoen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar apc@uva.nl.
 7. Deze inschrijving geldt voor 1 jaar (1-jarig traject) of 2 jaar (2-jarig traject). Welk traject u volgt, geef u later in het inschrijfproces aan, waarbij we ook uw planning met u bespreken.
 8. Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
 9. U kunt de inschrijving jaarlijks kosteloos opzeggen of annuleren tot maximaal één maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar.
 10. Indien de annulering of opzegging wordt ontvangen binnen 1 maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar, bent u € 1000,- aan administratiekosten verschuldigd.
 11. Indien de annulering of opzegging wordt ontvangen na aanvang van het collegejaar, bent u het cursusgeld verschuldigd voor het gehele collegejaar.
 12. De betalingstermijn voor het cursusgeld is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien niet voldaan wordt aan deze betalingstermijn, behoudt UvA zich het recht voor de incasso over te dragen aan een incassobureau. De additionele kosten hiervoor komen voor uw rekening.
 13. Het certificaat wordt alleen verstrekt wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
 14. U blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van het cursusgeld, ongeacht de afspraken die u gemaakt heeft met uw werkgever of derden.
 15. Op uw inschrijving is het Onderwijs- en Examenreglement 2019-2020 van toepassing. Dit reglement staat op de website van de opleiding. Voor de start van de opleiding heeft u kennis genomen van dit reglement.
 16. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de Amsterdam Business School zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De ingeschreven studenten ontvangen hier uiterlijk één maand voor aanvang schriftelijk bericht van. Betaalde cursusgelden worden in dit geval volledig gerestitueerd, zonder recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.