For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Verzekeringskunde

De Masteropleiding - Specialisaties

Verzekeringskunde

De master Verzekeringskunde is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. De opleiding sluit aan op de behoefte van professionals in de verzekeringsbranche die behoefte hebben aan scholing op een breed multidisciplinair wetenschappelijk niveau (Financiële economie, Actuariaat, Recht, Bedrijfskunde) waarbij sprake is van een continue koppeling tussen onderwijs, onderzoek en praktijkgerichte toepassing.

 

De toegenomen marktwerking stelt nieuwe uitdagingen aan de verzekeringsbranche waarin de bedrijfsprocessen complexer en dynamischer worden. Daarnaast bevindt de verzekeringsbranche zich in een politiek, economisch en maatschappelijk krachtenveld. Dat vraagt aan managers een brede benadering bij het oplossen van praktijkproblemen.

De Master Verzekeringskunde kiest daarom voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen. Multidisciplinaire verdiepingsvakken en een thesis sluiten de opleiding af. Deze opleiding is daarom bij uitstek geschikt als tweede Master voor high potentials in de verzekeringsbranche.

Doelgroep: Verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, toezichthouders en consultants die werkzaam zijn in de verzekeringsbranche

Specifieke kenmerken/vakken van specialisatie VZK algemeen-afgestudeerden zijn in staat om een complexe verzekeringsvraagstukken vanuit diverse disciplines (Recht, Economie, Actuariaat en Bedrijfskunde) te benaderen. Dit maakt hen tot het ideale ‘schaap met vijf poten’: multi-inzetbaar , een uitstekende gesprekpartner voor specialisten en ideale projectleiders . Ze hebben hoogwaardige kennis van toezicht (bijvoorbeeld Solvency II) en regelgeving (bijvoorbeeld Wft) aangaande de verzekeringsbranche.

Carrière perspectieven De verzekeringsbranche maakt woelige tijden door. Dit tijdvak vraagt specialistische kennis en vaardigheden van hen die in de verzekeringsbranche op sleutelposities zitten of een dergelijke positie ambiëren. De Master Verzekeringskunde voorziet in deze kennis en vaardigheden. Met de VZK-titel op zak is men inhoudelijk goed toegerust om een Carrièrestap te maken maar ook om een huidige positie op een hoger niveau te kunnen vervullen.

Coördinator van de specialisatie: Prof. dr. Marc Hendrikse

Testimonial Prof. dr. Marc Hendrikse

Prof. dr. Marc Hendrikse: ‘’Waarom Verzekeringskunde? De verzekeringsbranche ziet zich op dit moment geconfronteerd met complexe problemen. De kredietcrisis heeft laten zien dat de traditionele (wetenschappelijke) theorieën en opvattingen over de verzekeringsbranche geen goede basis vormen voor het oplossen van de genoemde problemen. Deze tijd vraagt om een nieuwe, multidisciplinaire aanpak. De afstudeervariant Verzekeringskunde is een uitwerking van deze nieuwe benadering nu deze opleiding verschillende deelgebieden – recht, bedrijfskunde, financiële economie en actuariaat – met elkaar verbindt en praktijk en wetenschap met elkaar verbindt. De benadering is uniek want wij zijn de enige in Nederland die op Msc. opleiding niveau een dergelijke opleiding aanbieden. Door u in te schrijven voor de onderhavige opleiding kunt u een belangrijke voorsprong verwerven in kennis en vaardigheden. U bent van harte welkom!’’

Enterprise Risk Management

Ondernemingen worden bedreigd door de gevolgen van onder andere brand, natuurrampen, stakingen, wisselkoersontwikkelingen, renteschommelingen en schommelingen in grondstofprijzen. Anderzijds ontlenen ondernemingen hun bestaansrecht aan het feit dat door het nemen van risico’s betere rendementen kunnen worden behaald. Risico kan daardoor gezien worden als kans of bedreiging. Nu vraagt de kredietcrisis en de nieuwe regelgeving om een integrale aanpak van risk management. Deze problematiek staat centraal in Enterprise Risk Management (ERM).

Doelgroep

Het programma is gericht op professio­nals in de risk managementbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied.

De ERM-opleiding is bij uitstek geschikt voor leergierige personen die in hun praktijk te maken hebben of gaan krijgen met een veelheid aan risico’s. Het onderwijs biedt een theoretische fundering voor de dagelijkse praktijk en werkbare oplossingen voor concrete vraagstukken.

Specifieke kenmerken/vakken van specialisatie

Enterprise risk management kan gezien worden als het fundament voor het beheersen van de veelheid aan risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Zoals COSO stelt: “A process effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding achievement of entity objectives.”

In de ERM-opleiding leren professionals uit het vakgebied inzien dat het geheel meer is dan de som der delen. Naast het analyseren van specifieke risico’s worden het integrale risk management-proces en de ‘portefeuille’ aan risico’s bestudeerd. Die kan bestaan uit b.v. financiële, operationele, strategische, regelgeving-, of personeelsrisico's.

Carrière perspectieven

De opleiding staat garant voor een serieuze studiebelasting en intensieve contacten met docenten en deelnemers. Deze studie biedt ook een unieke ervaring in het ontmoeten van en samen werken met collega’s die met overeenkomstige vraagstukken bezig zijn. De verworven kennis en uitbreiding van uw netwerk bieden uitstekende mogelijkheden voor verdere carrièrestappen. Risk management experts zijn werkzaam bij verzekeraars, financiële instellingen, adviesbureaus, industriële organisaties en ook bij overheden, zorg en onderwijs.

Testimonial Prof. dr. Arjen Ronner

"Waarom is Enterprise Risk Management (ERM) zo belangrijk? In mijn eigen ervaring als econometrist uit Groningen, Risk Manager van Philips, Verkoopdirecteur voor zogenaamde Multi year / Multi – line programma’s bij Zurich en werkzaam bij Aon, ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat het nadenken over risico’s de basis is voor goede zakelijke beslissingen. In de beleggingstheorie leren we al dat risico en rendement samen moeten worden beoordeeld, dat het goed is om na te denken over een portefeuille van beleggingen. Deze principes gelden ook over het inschatten en beheersen van risico’s van eigenlijk alle organisaties: financiële instellingen, bedrijven en zorginstellingen om maar een paar te noemen. Juist de combinatie van theorie en praktijk heeft mij altijd geboeid en ik ben bevoorrecht om naast de bedrijfservaring ook jaren te hebben gewerkt als hoogleraar financiële econometrie, schadeactuariaat en nu Enterprise Risk Management waar alle facetten van de theorie en praktijk van het omgaan met risico’s bij elkaar komen. "