For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Modules Executive MSc in Insurance & Risk

Wil je niet de volledige Executive MSc in Insurance & Risk volgen? Maar wel je kennis verdiepen of verbreden? Volg dan een losse module of een short track. Na afronding kun je alsnog kiezen voor het volledige masterprogramma. De modules bestaan uit vakken uit de afstudeervarianten Verzekeringskunde of Enterprise Risk Management.

Kies uit de volgende modules

 • Actuariaat: Kwantificeren van Risico's

  Voor risk managers is gedegen kennis van actuariaat essentieel. Je maakt kennis met de basisbegrippen die bij het actuariaat horen. Je leert hoe je wiskundige en statistische methoden benut om kosten en baten af te wegen en risico’s te berekenen. 

  Na afronding van de module: 

  • kun je actuariële problemen signaleren en analyseren en een gesprekspartner zijn voor het management;

  • kun je adviseren over oplossingen bij actuariële en rekenkundige problemen;

  • ben je vertrouwd met het kwantificeren van schaderisico's.

 • Balans- en Kapitaalmanagement

  Een scherpe, gekwantificeerde afweging van risico en rendement, kan een organisatie een flinke voorsprong opleveren. Je leert hoe je een model opstelt om de financiële risico’s van een verzekeraar in kaart te brengen. Ook leer je op basis van de resultaten de strategie voor het balans- en risicomanagement te bepalen.

  Na afronding van de module:

  • kun je adviseren over het verkleinen van de financiële risico’s;
  • kun je adviseren over de juiste balans tussen risico, rendement en kapitaalkosten;
  • weet je hoe je de verslaglegging van het bedrijf toetst aan de regelgeving.
 • Bedrijfskunde Basisvak

  Op macroniveau is sprake van verschillende disruptieve veranderingen op zowel sociaal, politiek als juridisch gebied. Omdat die veranderingen ook de financiële markten raken, vraagt dit om strategische antwoorden van zowel bestaande als nieuwe organisaties in de financiële sector. In dit vak belichten we de structurele trends en hun mogelijke impact.

  Als je dit vak hebt gevolgd, ben je in staat om:

  • verschillende strategieën te analyseren op hun inhoud, proces en de context waarin je ze kunt toepassen.
  • een analyse te maken van de structurele omgevingstrends en hun mogelijke impact een organisatie (in de financiële sector).
  • aan de hand van verschillende modellen en frameworks een passende strategie voor een organisatie op te stellen (why, what, how).
 • Enterprise Risk Management

  Als ERM-professional vergroot je de effectiviteit van organisaties. Je brengt kansen en risico’s in kaart en ontwikkelt strategieën om risico’s te vermijden en om de impact van calamiteiten te minimaliseren. Je leert welke kwantitatieve methoden daarbij essentieel zijn en hoe je voor een samenhangend ERM-beleid zorgt.

  Na afronding van de module:

  • adviseer je op managementniveau over Enterprise Risk Management;
  • weet je de voordelen van ERM kwantitatief en kwalitatief te onderbouwen;
  • kun je de risicoportefeuille in kaart brengen en scenario’s uitwerken;
  • weet je hoe je een ERM-beleid ontwikkelt;
  • kun je de structurele implementatie van het beleid faciliteren.
  •  

  De docent aan het woord

 • Financiële Economie (basis)

  In de basismodule Financiële Economie leer je hoe de financiële markt werkt. Je krijgt antwoord op vragen als: Hoe worden aandelen en obligaties beoordeeld en gewaardeerd? Wat is de werking van derivaten? Welke rol speelt de rentemarkt?

  Na afronding van de module:

  • kun je bijdragen aan een goede rapportage en aan verantwoording over beleggingsresultaten;
  • kun je adviseren over vraagstukken met betrekking tot financiële producten zoals opties, aandelen en obligaties;
  • communiceer je helder en eenvoudig over deze complexe materie.
 • Financiële Economie (verdieping)

  Hoe kunnen bedrijven risico’s in kaart brengen en waar nodig beheersen met behulp van analytische modellen? Hoe kunnen derivaten worden gebruikt om financiële risico’s te managen? Je leert meer over de waardering en beoordeling van financiële producten en de samenstelling van een optimale portefeuille.

  Na afronding van de module:

  • draag je bij aan de samenstelling van een optimale portefeuille met gebruik van analytische modellen;
  • heb je inzicht in de specifieke renteproblematiek van pensioenfondsen en verzekeraars;
  • kun je adviseren over vraagstukken die gaan over risicodragende investeringen en bijdragen aan oplossingsrichtingen bij problemen.
 • Governance & Risk Management

  Verzekeraars zijn verplicht hun organisatie meer risicobewust te maken door implementatie van Solvency II-regelgeving. Hoe kun je als ERM-professional bijdragen aan dit proces? Je daagt jezelf uit om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen waar de bestaande literatuur (nog) geen antwoord op heeft.

  Na afronding van de module:

  • kun je risicomanagement organiseren op basis van Pillar 2 van Solvency II;
  • kun je op managementniveau adviseren over risicomanagement;
  • kun je een leidende rol spelen bij de  implementatie van risk management.
 • Operational Risk Management

  Hoe kun je organisaties helpen om operationele risico’s te verkleinen? En hoe minimaliseer je de impact van crises en calamiteiten? Je leert meer over hoe je calamiteiten kunt voorkomen en de gevolgen kunt beperken als zich toch een crisis voordoet.

  Na afronding van de module:

  • weet je hoe je operationele risico’s meet en analyseert;
  • kun je adviseren over de strategie om de impact te verkleinen van gebeurtenissen die de continuïteit van een organisatie bedreigen;
  • kun je op managementniveau adviseren over de inrichting van het Operationeel Risk Management en de financiering daarvan.

  De docent aan het woord

 • Regulering en Toezicht Financiële Markten

  Je krijgt een actueel en breed overzicht van regulering en toezicht in nationaal en EU-verband. Die kennis relateer je aan grotere economische achtergronden en thema’s als marktfalen, systeemrisico’s en consumentenbescherming.

  Na afronding van de module:

  • kun je op managementniveau adviseren over regulering en toezicht;
  • kun je adviseren over omgaan met privaatrechtelijke en publiekrechtelijke open gedragsnormen volgens de civiele rechter en de AFM;
  • kun je adviseren over de strategie van bedrijven voor corporate governance en business ethics.
 • Strategie en Scenarioanalyse

  Je maakt kennis met de hoofdelementen van een bedrijfskundige strategie, vanuit het perspectief van risk management. Je leert hoe je een Risk Management Strategie ontwikkelt op basis van gedegen scenario-analyses.

  Na afronding van de module:

  • weet je hoe je een risk management onderzoek opzet;
  • kun je scenario’s ontwikkelen en zorgen voor een pragmatische implementatie;
  • kun je kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen formuleren;
  • kun je reële opties signaleren en daar een strategie voor formuleren;
  • kun je op managementniveau adviseren over strategie en scenarioplanning-theorieën;
  • kun je inzichten over de rol van menselijk gedrag vertalen naar de praktijk van de verzekeringsmarkt en financiële wereld.

  De docent aan het woord

 • Verzekerings- en Privaatrecht

  Je krijgt antwoord op vragen als: Welke rol speelt het vermogensrecht bij verzekeringsovereenkomsten? Welke wetgeving bepaalt wat er wel en niet in een polis mag staan?

  Na afronding van de module:

  • laat je juridische aspecten zorgvuldiger meewegen bij beslissingen over de portefeuille, zowel aan vraag- als aanbodzijde van de verzekeringsmarkt;
  • kun je adviseren over vraagstukken uit de praktijk en meedenken over oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld op het gebied van onder- en oververzekering, samenloop van verzekeringen, belang, subrogatie, verzwijging en oneigenlijk gebruik van verzekeringen;
  • communiceer je helder en eenvoudig over deze juridische materie.

  De docent aan het woord

 • Verzekeringseconomie

  Je krijgt een overzicht van theorie en actuele wetenschappelijke bevindingen. Je krijgt handvatten om deze in de praktijk te benutten. Door de focus op de concrete context van de verzekeringsmarkt en de financiële sector, is de module direct toepasbaar in de praktijk.

  Na afronding van de module:

  • weet je theorieën en inzichten over de rol van menselijk gedrag te vertalen naar de praktijk van de verzekeringsmarkt en financiële wereld;
  • kun je adviseren over vraagstukken die gaan over gedragsaspecten bij financiële beslissingen en meedenken over oplossingsrichtingen bij problemen;
  • kun je klanten en stakeholders adviseren bij individuele beslissingsproblemen over risico en onzekerheid in de verzekerings- en financiële praktijk.
 • Verzekeringsrecht (verdieping)

  Grondige kennis van verzekeringsrecht vergroot de slagkracht van verzekeraars en afnemers. Je krijgt antwoord op vragen als: Waar liggen de juridische kansen en valkuilen aan zowel vraag- als aanbodzijde? Hoe voorkom je verzekeringsrechtelijke geschillen in de praktijk? Wat zijn hot topics in de rechtspraak, regelgeving en literatuur? Welke rol speelt de communicatie met de klant via de polis?

  Na afronding van de module:

  • heb je actuele kennis over regelgeving en rechtspraak die je kunt inzetten voor operationeel en strategisch advies, zowel aan vraag- als aanbodzijde;
  • kun je adviseren over verzekeringsrechtelijke vraagstukken en meedenken over oplossingsrichtingen;
  • kun je vergelijkbare cases aandragen, of de wetenschappelijke literatuur op dit terrein benutten bij leerstukken in de praktijk.

Praktische informatie

 • Duur, locatie en kosten
  Duur: 7 hoorcolleges van 3 uur
  Colleges: Iedere dinsdag tussen 15.00 en 22.00 uur
  Kosten: € 1.500* per module
  Locatie: Plantage Muidergracht 12 Amsterdam

  * Vrijgesteld van btw

 • Data
  Module Vanaf wanneer?
  Actuariaat: Kwantificeren van Risico's 4 februari 2020
  Balans- en Kapitaalmanagement  september 2020
  Enterprise Risk Management 31 maart 2020, 15.00 - 18.00 uur
  Financiële economie (basis) 29 oktober 2019
  Financiële economie (verdieping) 4 februari 2020
  Governance & Risk Management 31maart 2020 (19.00 tot 22.00 uur)
  Operational Risk Management 29 oktober 2019
  Regulering en Toezicht Financiële Markten september 2020
  Strategie en Scenarioanalyse 4 februari 2020
  Verzekerings- en Privaatrecht september 2020
  Verzekeringseconomie 4 februari 2020
  Verzekeringsrecht (verdieping) 4 februari 2020

Short tracks

Een combinatie van 2 modules uit het masterprogramma vormt een short track. Je kunt kiezen voor een door ons samengestelde short track van vakken die goed op elkaar aansluiten, of je kunt zelf 2 vakken kiezen.

 • Short tracks Enterprise Risk Management

  Short track ERM 1 en ERM 2 worden vaak gekozen, omdat deze theorie en praktijk combineren. Bij ERM 1 is de insteek meer kwantitatief, terwijl je bij ERM 2 de materie praktischer benadert.

  Short track Enterprise Risk Management 1

  • Actuariaat: Kwantificeren van risico's
  • Enterprise Risk Management

  Short track Enterprise Risk Management 2

  • Operational Risk Management
  • Enterprise Risk Management
 • Short tracks voorbeelden

  Short track Verzekeringsrecht

  • Regulering en Toezicht Financiële Markten
  • Verzekeringsrecht - Verdieping

  Short track Toezicht op Verzekeringen

  • Regulering en Toezicht Financiële Markten
  • Balans- en Kapitaalmanagement

Contact

Heb je vragen over de modules van de Executive MSc in Insurance & Risk? Neem contact met ons op.

E: vzk@uva.nl
T: +31 (0)20 525 6132

Feiten & cijfers
Type
Contractonderwijs
Vorm
Deeltijd
Voertaal
Nederlands
Accreditatie
Verbond van Verzekeraars